Obchodné podmienky


Vítame Vás na platforme.

Uverejňujeme tento text, aby sme zaistili bezpečnosť informácií, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke.

Po vložení Vášho prístupového hesla sa Vám objaví pripomienka ohľadom prijatia obchodných podmienok, právneho oznámenia, používania cookies a ochrany osobných údajov t.z., že vyjadrujete súhlas s ich obsahom a so zbavením spoločnosti ESTE-CARGO, S.L., ďalšom texte v skratke E-C, akejkoľvek zodpovednosti kdekoľvek vo svete.

Ak nesúhlasíte, musíte opustiť webovú stránku. 

DEFINÍCIA SLUŽBY

Služba pozostáva z vkladania inzerátov klientami používajúcimi webovú stránku.

Web spoločnosti E-C je miestom stretnutí a výmeny informácií, kde E-C pracuje s informáciami a s touto podmienkou klient súhlasí.

Ak chce klient zverejňovať inzeráty, vytvoriť si upozornenia príp. ich odstrániť, musí tak urobiť prostredníctvom svojho panelu

Publikovať inzeráty v Centrálach nákupov, Obchodných príležitostiach, vkladať náklady pre dodávky a prázdne dodávky je grátis.

V momente objednania sú tarify vždy aktualizované podľa počtu dostupných jazykov. Tarify za obnovu služieb sa budú zvyšovať postupne v závislosti od počtu sprístupnených jazykov. 

Každý užívateľ pred zaplatením služby spozná podľa intenzity zafarbenia vlajok na úvodnej stránke, ktoré jazykové verzie sú funkčné a v tabuľkách časti ADRESÁR + PODNIKANIE môže sledovať počet existujúcich kontaktov v 14 nástrojoch, 800 sektoroch a 200 krajinách.

E-C nenakupuje, nepredáva, nesprostredkováva, ani legálne nevystupuje v zmluvách uzatvorených medzi klientmi. Klienti sú zodpovední za overenie presnosti vložených údajov a za celkové prijatie opatrení pri uzatvorení obchodu.

Klient bude mať osobné a neprenosné prístupové heslo, ku ktorému je udelené jediné právo na používanie a prístup na platformu, pričom je zodpovedný za jeho používanie, úschovu a za to, čo môže urobiť tretia strana, neoprávnená ho používať.

Ak spoločnosť E-C zistí, že na platforme sú súčasne používané dve prístupové heslá, klientovi bude zablokovaný prístup a bude vylúčený bez nároku na vrátenie súm.

Vyhradzujeme si právo prerušiť pripojenie užívateľa na platformu v prípade porušenia legislatívy.

Spoločnosť E-C môže posielať užívateľovi-klientovi správy na mail, ktorý jej klient poskytol, pričom súhlasil s prijímaním týchto správ.

Údaje uverejnené klientom vo firemnom profile, v políčkach orámovaných červenou farbou ako napr. e-mail, adresa firmy, atď., budú viditeľné pre ostatných užívateľov.

Zverejnený obsah musí byť pravdivý a na žiadosť E-C musí byť zdokumentovaný, pričom používanie, ktoré môže obťažovať, alebo poškodzovať ostatných klientov, je zakázané.

Užívateľ musí mať aktualizované svoje firemné údaje, kontakty a profil.

Spoločnosť E-C nepreberá zodpovednosť za to, aby disponovala technickými prostriedkami na overenie identity nad rámec dokumentácie zaslanej klientami a nebude tak zodpovedná za prípadnú krádež identity iným užívateľom.

V prípade, že E-C zistí, že údaje užívateľov sú nekompletné alebo nesprávne, bude ich o tom informovať a tieto musia byť do 72 hodín po oznámení vymazané alebo zmenené.

Zmluvný vzťah medzi E-C a klientmi začína úhradou ročného poplatku, ktorá sa bude chápať ako podpis a potvrdenie prijatia uvedených obchodných podmienok.

Aplikácia voľných nákladov a vozidiel (časť logistiky) umožňuje klientovi zadať svoje náklady a vozidlá, ako aj hľadať náklady a vozidlá v medzinárodnej preprave, pričom musí uverejniť kompletné a správne údaje s uvedením času automatického vymazania za účelom mať aktuálne informácie. 

Klient je výhradne zodpovedný za všetky svoje inzeráty. E-C si vyhraduje právo vymazať ponuky.

Spoločnosť E-C zodpovedá výlučne za služby, ktoré sama poskytuje, t.z. Centrály nákupov, Obchodné príležitosti a dopravné služby poskytované dodávkami.

E-C nezaručuje na sto percent, že sa správa dostane k príjemcovi. Nezaručuje ani to, že osoba uvedená ako odosielateľ alebo príjemca správy zodpovedá skutočnému odosielateľovi alebo skutočnému príjemcovi.

E-C nezodpovedá za škody, ktoré môžu byť spôsobené medzi rôznymi klientami, či už v dôsledku straty alebo chyby v prenose údajov, resp. akýmkoľvek iným spôsobom.

E-C nebude uchovávať údaje vymenené medzi užívateľmi.

V prípade, že E-C obdrží informácie od viacerých užívateľov o užívateľovi, ktorý zámerne nedodržiava svoje povinnosti, tieto informácie overí, daného užívateľa upozorní a môže ho vylúčiť.

Užívateľ, voči ktorému budú podané zo strany E-C výhrady, sťažnosti alebo reklamácie, je povinný na ne odpovedať do 72 hodín. V opačnom prípade bude jeho účet zablokovaný až do ďalšieho rozhodnutia E-C.

Spoločnosť E-C nie je povinná overovať všetky reklamácie, ktoré jej boli doručené.

Spoločnosť E-C akceptuje iba španielsku verziu obchodných podmienok (v španielskom jazyku) a táto je právne záväzná v prípade odchýlok alebo nezrovnalostí s prekladmi do iných jazykov.

Užívateľ súhlasí so spracovávaním údajov užívateľa spoločnosťou E-C za účelom identifikácie a vo výnimočných prípadoch a bez súhlasu zainteresovanej strany môže ich E-C zdieľať s obchodnými partnermi platformy alebo spolupracujúcimi subjektami spoločnosti E-C v súlade so zásadou stanovenou v Centrálach nákupov a Obchodných príležitostiach.

1. Klient udeľuje spoločnosti E-C svetovú licenciu na zobrazovanie, úpravu a distribúciu informácií vložených klientom za účelom kontaktovania a podnikania.

2. Pri komunikácii s manažmentom alebo obchodnými agentmi bude jednanie užívateľa slušné. V prípade vyhrážok alebo urážok si spoločnosť E-C vyhradzuje právo užívateľovi zablokovať účet a vylúčiť ho z platformy.

3. V prípade, že klient uhradil poplatok za službu „Konzultovať a používať“, vyplatená suma nebude vrátená, čím chce E-C eliminovať prípady, keď sa užívateľ zaregistruje na platforme a po skopírovaní kompletných údajov a informácií o ďalších užívateľoch žiada navrátenie uhradenej sumy.

Este sitio web utiliza cookies para optimizar tu navegación y realizar labores analíticas. Para desactivarlas puedes configurar adecuadamente tu navegador. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies. Política de Cookies